Miksi Öljy- ja Kaasutekniikka ry:n jäseneksi?

Avainsanat hyödyistä ovat

 • verkottuminen
 • tiedonvaihto
 • alan yhteisesti sopimat turvallisuuteen vaikuttavat toimintaperiaatteet
 • ennakoiva tiedon saanti säädösten, normien ja standardien muuttumisesta
 • vaikuttaminen lainsäädäntöön ja alan toimintaedellytyksiin

Öljy- ja Kaasutekniikka ry (ÖKT) on Öljy- ja biopolttoaineala ry:n jäsenyhdistys ja voi hyödyntää järjestön jäsenilleen tarjoamia palveluja, joista kerrotaan tarkemmin sivun loppupuolella.

Jäseneksi hakeminen

Öljy- ja Kaasutekniikka ry:n hallitus hyväksyy jäsenet. Yhdistyksen jäsenhakemus on vapaamuotoinen kirjallinen esitys halukkuudesta liittyä yhdistykseen. Hakemuksen voi lähettää esimerkiksi sähköpostilla yhdistyksen asiamiehelle osoitteeseen tina.sammi(at)oil.fi.

Jäsenmaksu

Jäsenmaksu on 2600 e ja se veloitetaan kalenterivuosittain. Liittymisvuoden jäsenmaksu muodostuu liittymishetken (hallituksen kokous) jälkeen seuraavien täysien kuukausien perusteella.

Öljy- ja Kaasutekniikka ry

Öljy- ja Kaasutekniikka ry on perustettu 1999. Yhdistys tarjoaa keskustelufoorumin toimijoille, joiden toimiala liittyy hiilivetytuotteiden jakeluun, varastointiin ja käyttöön. Toimijat voivat olla laitteiden, järjestelmien ja kemikaalien valmistajia, maahantuojia, huolto- ja varaosatoimijoita, konsulttiyrityksiä sekä alan palveluntarjoajia, kuten:

 • öljyalan (hiilivetyala) laitetoimittajat
 • huoltoasemalaitteistojen valmistajat ja toimittajat
 • säiliövalmistajat
 • öljynerottimien ja putkistojen valmistajat ja toimittajat
 • autonpesulaitteiden valmistajat ja toimittajat
 • öljy- ja kaasukattilavalmistajat sekä poltinvalmistajat
 • nestekaasutäyttölaitokset
 • alaninsinööritoimistot ja muut palveluntarjoajat
 • voiteluaineiden sekä autonpesukemikaalien valmistajat ja jälleenmyyjät


Yhdistyksen perustaminen koettiin aikanaan tarpeelliseksi, koska laitetoimittajat ja palveluntarjoajat eivät kyenneet silloisessa tilanteessa seuraamaan alan lainsäädännön ja normituksen kehitystä riittävällä tavalla. Suomen EU-jäsenyyden myötä säädös- ja normivalmistelun volyymi oli moninkertaistunut aikaisempaan verrattuna. Laite- ja palvelutoimittajien omien teollisuusliittojen päätehtävänä ei ollut seurata öljy- ja kemikaalialan lainsäädännön ja normiston kehitystä, mikä mm. standardisoinnissa toteutetun työnjaon perusteella kuuluu Öljy- ja biopolttoaineala ry:lle. Lisäksi kaivattiin alan yhtiöiden ja laitetoimittajien ja palveluntuottajien välille keskustelufoorumia, jossa voisi keskustella alan ongelmakohdista, tulevaisuudesta ja sopia alalla yhteisesti noudatettavista turvallisuuteen vaikuttavista toimintaperiaatteista.

Öljy- ja biopolttoaineala ry

Öljy- ja Kaasutekniikka ry on Öljy- ja biopolttoaineala ry:n jäsenyhdistys ja voi hyödyntää järjestön jäsenilleen tarjoamia palveluja.

Öljy- ja biopolttoaineala ry on jäsentensä etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä alaa koskevissa energia-, ilmasto-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa. Järjestön tavoitteena on edistää nestemäisten polttoaineiden vastuullista käyttöä ja osallistua kestävän energiatulevaisuuden kehittämiseen sekä rakentaa puitteita jäsentensä kannattavalle toiminnalle.

Etujärjestö ei ota kantaa jäsentensä väliseen kilpailuun eikä työmarkkinakysymyksiin.

Edunvalvonta on yhteydenpitoa kansallisiin ja kansainvälisiin viranomaisiin, instituutioihin ja järjestöihin, jotka vaikuttavat alan toiminnan edellytyksiin. Järjestö osallistuu lainsäädäntötyöhön tekemällä aloitteita ja esityksiä, antamalla lausuntoja sekä edustamalla alaa mm. valtiovallan asettamissa komiteoissa, toimikunnissa ja työryhmissä.

Työhön liittyy myös kansainvälistä toimintaa ja tietojen vaihtoa. Pääpaino on eurooppalaisessa yhteistyössä ja erityisesti Euroopan unionin piiriin kuuluvien hankkeiden valmistelussa.

Järjestö toimii mm. seuraavien yhteisöjen piirissä: rinnakkaisjärjestöt Pohjoismaissa ja muissa Euroopan maissa; Euroopan öljyteollisuuden edunvalvontajärjestö FuelsEurope; Euroopan öljyteollisuuden ympäristö- ja turvallisuuskysymyksiä käsittelevä organisaatio Concawe; lämmitysöljyalan edunvalvontajärjestö Eurofuel; World Energy Council.

Seuraavissa Öljy- ja biopolttoaineala ry:n valiokunnissa ja verkostoissa on ÖKT:n edustus:

 • ympäristö- ja turvallisuusvaliokunta
 • huoltoasemaverkosto
 • logistiikkaverkosto
 • maksujärjestelmäverkosto
 • nestekaasuverkosto
 • öljylämmitysverkosto

Öljy- ja biopolttoaineala ry:lle valtuutetut standardien seurantaryhmät

 • sr1 Öljytuotteet
 • sr2 Öljyteknologia
 • sr3 Öljyn käyttölaitteet ja laitteistot
 • sr4 Kaasun käyttölaitteet ja laitteistot
 • sr5 Nestekaasusäiliöt varusteineen
 • sr6 Laitosstandardit (kansallisia standardeja)
 • sr7 Öljy- ja kemikaalisäiliöt
 • sr8 Vaihtoehtoiset energialähteet
 • sr9 Maakaasuputkistot (sopimus Suomen Kaasuyhdistyksen kanssa sr:n hoitamisesta)
 • sr10 Bitumi ja bitumiset sideaineet
 • sr12 Biomassat (jaettu valtuutus Kemesta ry:n kanssa)

Edellä mainittujen verkosto- ja standardiryhmien toiminnan lisäksi:

 • Järjestön lainsäädäntöneuvonta (ympäristö, prosessiturvallisuus, painelaite, vaarallisten aineiden kuljetus)
 • Järjestön lausunnot viranomaisille
 • Tiedotus sekä lausunnonanto valmisteltavana olevista säädösehdotuksista ja standardeista
 • Osallistuminen järjestön teknisten työryhmien ja standardointiseurantaryhmien toimintaan
 • Mahdollisuus edustaa Suomea (SFS Suomen Standardisoimisliitto) CEN:n standardointityöryhmissä omalla alallaan
 • Mahdollisuus osallistua järjestön seminaareihin (maksullisia, maksuttomia)
 • Erikseen jäsenille tietyn aiheen ympärille räätälöidyt koulutus-, keskustelu- ja seminaaritapahtumat
 • Yhteydet viranomaisiin
Copyright © 2018 Öljy- ja Kaasutekniikka ry   |   WebDesign: Mekanismi